Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

H??TV??G??N A „C” ORSZ?GOSON J?RTUNK

Seb??k Roland ??s Seb??k Nilla p??rosunk, akik „C” oszt??lyos Orsz??gos Bajnokok lettek

2019. november 16-??n ker??lt megrendez??sre az idei „C” oszt??lyos Orsz??gos Bajnoks??g Koz??rmislenyben, ahol k??t p??rosunk l??pett parkettre. Iv??nczi Benedek ??s Szvetnyik Emese junior II. latin kateg??ri??ban d??nt??be jutva a 6. helyen v??gzett. Seb??k Roland ??s Seb??k Nilla testv??rp??rosunk pedig junior I. latin kateg??ri??ban elhozta az orsz??gos bajnoki c?­met, ezzel teljes?­tve a felt??teleket az eggyel magasabb oszt??lyba jut??shoz. Ez??ton is gratul??lunk mindk??t p??rosnak a sz??p eredm??nyhez.

IV?NCZI BENEDEK ??s SZVETNYIK EMESE – 2019.november 16. – C ORSZ?GOS BAJNOKS?G – Koz??rmisleny

 LATINC oszt??lyJunior II.6. helyez??s

SEB?K ROLAND ??s SEB?K NILLA – 2019.november 16. – C ORSZ?GOS BAJNOKS?G – Koz??rmisleny

 LATINC oszt??lyJunior I.1. helyez??s
DanceExpress ??zenet