Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

ANGOL KERING? t??nct??rt??nete

Az angol kering?? a boszton nev??, Amerik??ban kialakult t??ncb??l fejl??d??tt ki kb. az 1920-as ??vek elej??n a b??csi kering?? ut??djak??nt. Kor??bbi angol elnevez??se (slow waltz â?? â?žlass?? kering??â?) is arra utal, hogy tulajdonk??ppen a b??csi kering?? lelass?­t??sak??nt keletkezett. Az angol waltz kifejez??s a n??met Walzerb??l eredeztethet??, amely a b??csi kering?? kialakul??sakor nyert f??n??vi form??t a walzen (forogni) ige ??talak?­t??sak??nt. A Habsburg Birodalomban kialakult ekvivalens??vel szemben azonban itt a kerek mozdulatok mellett m??r egyenes mozg??st is tapasztalhatunk.

Az angol kering??t sz??rmaz??si helye alapj??n nevezt??k el, ugyanis az angolok a b??csi v??ltozatot ebben az id??szakban ??s kor??bban is t??ls??gosan k??zelinek, erotikusnak gondolt??k. El??sz??r az 1922-es vil??gbajnoks??gon t??ncolt??k, de elnevez??s??re m??g csak 1929-ben ker??lt sor. A t??nc a boston ??s a slowfox st?­lus??ban kezdett form??l??dni. Kezdetben el??ret??rekv?? versenyt??nc volt, azonban k??s??bb a fordul??sokb??l az ??temek v??g??t m??r ??sszez??rt l??bak jellemezt??k. Szerkezete ??tl??s jelleget kapott, mert a teljes fordulatok bonyolultnak t??ntek, s a jobbra, ill. balra fordul??sokn??l csak h??romnegyedet fordultak. A teljes t??ncform??t az angol koreogr??fusok ??s t??nctan??rok alak?­tott??k ki megk??zel?­t??leg mai form??j??ra, amelyet az Imperial Society is elfogadott.

Az angol kering?? a t??ncversenyek els?? programjak??nt szerepel; zen??je szentimentalista, ??rz??ki von??sokat ??breszt, s ritmikusan lend??l?? mozg??saival a legharmonikusabb standard t??ncc?? alakult. T??ncos jellege a lass?? ??s egyenletesen lend??l??, t??rben halad?? fordul??mozg??sokban nyilv??nul meg, melyek t??r??smentesen uralj??k a t??ncparkettet. Emellett jellegzetess??ge m??g az emelked??sek ??s s??llyed??sek megform??l??sa ??s az ezek k??z??tti ??tmenetek hangs??lyoz??sa.

Zen??j??re az els?? ??tem hangs??lya jellemz??, lassan ??rad??, harmonikus forma ??s 3/4-es ??tem jellemz??. Tud??sszintt??l f??gg??en 29-32 ??tem/perc a temp??ja, versenyeken azonban k??telez??en 30 ??temet kell bes??r?­teni egyetlen percbe.

DanceExpress ??zenet