Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

OSZT?LYV?LT?S ??S EGY EZ??ST A H??TV??G??N

?D?M ??s KINCS? a Bem Kup??n

Az elm??lt h??tv??g??n Budapesten versenyeztek p??rosaink a Bem Kupa elnevez??s?? klubk??zi versenyen, ahol Moln??r ?d??m ??s Sass Kincs?? „E” gyermek II. latin kateg??ri??s p??rosunk saj??t koroszt??ly??ban ??s eggyel magasabb junior I.-es korcsoportban is bronz??rmes helyen v??gzett. ?d??m ??s Kincs?? ezzel a sz??p eredm??nnyel z??rta le az „E” oszt??ly, mivel minden krit??riumot teljes?­tettek a „D” oszt??lyba l??p??shez. Nyilas D??niel ??s Szabol Karol „B” feln??tt latin kateg??ri??ban az 5 f??s mez??nyben ez??st??rmet szerzett. 

Ez??ton is gratul??lunk mindk??t p??rosnak!

 MOLN?R ?D?M ??s SASS KINCS? – BEM Kupa – 2019.11.24. – BUDAPEST

 LATIN„E” oszt??lyGYERMEK II.3. helyez??s
 LATIN„E” oszt??lyJUNIOR I.3. helyez??s

 NYILAS D?NIEL ??s SZAB?? KAROL – BEM Kupa – 2019.11.24. – BUDAPEST

 LATIN„B” oszt??lyFELN?TT2. helyez??s
DanceExpress ??zenet