Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

Ezen a h??tv??g??n 4 helysz?­nen ??lltak parkettre t??ncosaink! Si??fokon klubk??zi versenyen Moln??r ?d??m ??s Sass Kincs??, akik a „E” gyermek II. latin kateg??ri??ban az ez??st??rmet szerezt??k meg, junior korcsoportban pedig a d??nt??be jutva a 4. helyen v??geztek. No?? Dominik ??s Szalai Vir??g „E” ifj??s??gi ??s feln??tt latin korcsoportban egyar??nt arany??remmel gazdagodott. Seb??k Roland ??s Seb??k Nilla „C” junior I. latin kateg??ri??ban arany??rmet, m?­g junior II. korcsoportban a 4. helyen v??gzett. Nyilas D??niel ??s Szab?? Karol els?? „B” oszt??lyos verseny??n a dobog?? harmadik fok??ra ??llhatott. 

K??t p??rosunk Szlov??ki??ban ??rsek??jv??ron csillogtatta meg tud??s??t, ahol L??czi Gerg?? ??s Filip Fruzsina „B” feln??tt latin kateg??ri??ban az 5. helyez??st ??rte el, illetve a Feln??tt Latin Ranglista versenyen 20. helyez??st ??rte el. Horv??th Andr??s ??s ?šjcz-M??ri S??ra kett??s Junior Latin Ranglist??n a d??nt??be jutva a 6. helyen v??gzett. 

Szentesen Nyilt Nemzetk??zi Versenyt rendezett meg a Szilver TSE, ahol Ifj??s??gi Latin Open kateg??ri??ban B??n??ti Marcell ??s J??zsa Janka a d??nt??be jutva az 5. helyen v??gzett.

Mizser Tam??s ??s F??l??p Zsuzsi a h??tv??g??n K??r Latin Eur??pa Bajnoks??gon vesznek r??szt, amint kapunk h?­rt az eredm??nyr??l, friss?­tj??k a h?­rt.

MOLN?R ?D?M ??s SASS KINCS? – C&M Kupa – Si??fok – 2019.11.09.

 LATIN E oszt??lyGyermek II.2. helyez??s
 LATINE oszt??lyJunior I.4. helyez??s

NO?? DOMINIK ??s SZALAI VIR?G – C&M Kupa – Si??fok – 2019.11.09.

 LATINE oszt??lyIfj??s??gi1. helyez??s
 LATINE oszt??lyFeln??tt1. helyez??s

SEB?K ROLAND ??s SEB?K NILLA – C&M Kupa – Si??fok – 2019.11.09.

 LATINC oszt??lyJunior I.1. helyez??s
 LATINC oszt??lyJunior II.4. helyez??s

NYILAS D?NIEL ??s SZAB?? KAROL – C&M Kupa – Si??fok – 2019.11.09.

 LATINB oszt??lyFeln??tt3. helyez??s

Horv??th Andr??s ??s ?šjcz-M??ri S??ra – Szlov??kia – ??rsek??jv??r – 2019.11.09.

 LATINRANGLISTAJUNIOR6. helyez??s

L??CZI GERG? ??s FILIP FRUZSINA – Szlov??kia – ??rsek??jv??r – 2019.11.09.

 LATINB oszt??lyFeln??tt5. helyez??s
 LATINRANGLISTAFeln??tt20. helyez??s

B?N?TI MARCELL ??s J??ZSA JANKA – Szentes Open – 2019.11.09.

 LATINOPENIfj??s??gi5. helyez??s
DanceExpress ??zenet