Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

B??CSBEN J?RTUNK A 2019-ES ??V UTOLS?? VERSENY??N

A Dexes csapat B??csben

DEX csapata B??csben j??rt 2019. december 13-??n az AMAZING VIENNA elnevez??s?? WDC ??ltal szervezett nemzetk??zi versenyen, ahol egyes??let??nk sz??mos t??ncosa ??s tan??rai is parkettre l??ptek. Horv??th Andr??s M??t?? ??s ?šjcz-M??ri S??ra Ifj??s??gi Latin kateg??ri??ban a 4. helyen, Nyilas D??niel ??s Szab?? Karol a 7. helyen, m?­g B??n??ti Marcell ??s J??zsa Janka a 2. helyen v??gzett. Feln??tt latin kateg??ri??ban L??czi Gerg?? ??s Filip Fruzsina a 12. helyen, Nyilas D??niel ??s Szab?? Karol 18. helyen, B??n??ti Marcell ??s J??zsa Janka a 8. helyen z??rtak. Gellai Tam??s ??s Vorobchenko Darya, az egyes??let vezet?? p??rosa ??s tan??rai profi latin kateg??ri??ban az 5. helyez??st ??rt??k el.

Minden p??rosnak ez??ton is gratul??lunk!

DanceExpress ??zenet