Infovonal: +36 20 966 51 52 | E-mail: info@danceexpress.hu

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a DANCE EXPRESS TÁNC SPORT EGYESÜLET (székhelye: 1211 Budapest Petz Ferenc utca 8., adószáma: 18020625-1-43, cégjegyzékszáma: 01-02-0013744. nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése 2018. május 25-től érvénybe lépett új Európai Uniós Általános Adatvédelmi előírás (General Data Protection Regulation, GDPR) a Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi vagy kézi feldolgozása, illetőleg kezelése során. Jelen szabályzat kiterjed a Dance Express Tánc Sport Egyesület által üzemeltetett honlapra (www.danceexpress.hu, www.csepelitanciskola.hu ), a Dance Express Tánc Sport Egyesület hivatalos hírlevelére, valamint a Dance Express Tánc Sport Egyesület által szervezett tanfolyamok és rendezvények során kezelt adatokra, illetve az egyesületben leigazolt versenyzők adatainak megőrzésére is.

2. Értelmező rendelkezések

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.4 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.5 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.6 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

2.7 Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3. Az adatkezelő megnevezése

 • Szervezet neve: Dance Express Tánc Sport Egyesület
 • Székhelye: 1211 Budapest Petz Ferenc utca 8.
 • Hivatalos képviselő: Gellai Tamás
 • E-mail: info@danceexpress.hu
 • Adószáma: 18020625-1-43
 • Cégjegyzék száma: 01-02-0013744
 • Nyilvántaró hatóság: Fővárosi Bíróság

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személy, az adatfeldolgozó és adatkezelő:

Adatkezelő személye: Gellai Tamás

Az adatokat az adatkezelő (Gellai Tamás), nem teszik közzé, harmadik személy számára és nem adja ki. Az adatkezelő a Dance Express Tánc Sport Egyesület által szervezett tanfolyami jelentkezések céljából az ügyfél által megadott adatokat kezeli (Név, E-mail cím, Telefonszám), illetve a Dance Express Tánc Sport Egyesület által működtetett weboldalon (www.danceexpress.hu, www.csepelitanciskola.hu ) üzemeltetett hírlevélküldő rendszer által kért adatokat (Név, E-mail cím, Telefonszám) rögzíti, és kezeli a tánctanfolyamok jelentkezésének gördülékenyebbé tétele érdekében, illetve az adatkezelő elektronikus hírleveleket küld azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták.

5. A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció, jelentkezés során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Tanfolyami jelentkezés esetén:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail

Hírlevélküldés esetén:

 • Név
 • Email cím

Egyesület versenyzői:

 • Név
 • Cím
 • Telefonszám
 • Születési datum
 • Születési hely
 • Anyja neve

A Dance Express Tánc Sport Egyesület által működtetett weboldal a www.danceexpress.hu illetve a www.csepelitanciskola.hu oldalon az online jelentkezők és a hírlevélküldésre feliratkozók adatai a weboldalon nem kerülnek rögzítésre, csak az adatfeldolgózó munkatárs (Gellai Tamás) részére érkezik meg e-mailben, amelyet a 4. pontban leírtaknak megfelelően kezel. Az egyesület versenyzőinek adatát elektronikusan tároljuk, annak biztonságos tárolásáért minden biztonsági intézkedést megteszünk. Az egyesület versenyzőinek adatait is a mindenkori adatkezelő (Gellai Tamás) végzi.

6. Az ügyfél jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 Az ügyfél kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • bármely személyes adatának – a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott kötelező adatkezelés kivételével – törlését
 • Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Gellai Tamás

Telefonszám: 06 20 966 51 52

E-mail: info@danceexpress.hu

Levelezési cím:

Dance Express Tánc Sport Egyesület

1211 Budapest Petz Ferenc utca 8.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1. A regisztráció, jelentkezés illetve hírlevélre való feliratkozás során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését az adatkezelőtől (Gellai Tamás) kérheti, illetve hírlevél esetén a hírlevél leíratkozás gomb használatával is törölheti.

7.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

DanceExpress ??zenet